1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu lỗi của nhà sản xuất.

1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu lỗi của nhà sản xuất.